PHP7.4Z之前,我们这样使用闭包:

$arr = [1,2,3];
$arr = array_map(function ($item) {
    return $item * 2;
}, $arr);
var_dump($arr);

7.4之后呢,我们可以这样:

$arr = [1,2,3];
$arr = array_map(fn($item) => $item*2, $arr);
var_dump($arr);

是不是非常的像JS!的确。这种写法需要注意:

  • 只适合一句话的函数,也就意味着超级简洁的闭包。
  • 必须 fn() 开始。